Reglement verhuur
  
    

Een samenvatting van de huurovereenkomst
tussen stichting Scouting Albert Schweitzer en huurder:

 A De persoon die huurt dient meerderjarig te zijn, kopie legitimatie toevoegen.
Van hem worden naam, adres, mobiel nummer, emailadres gevraagd.

Gegevens van de hurende scoutinggroep / sportvereniging worden opgenomen:
De naam van de groep, het adres, het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

B De huurder geeft aan: Waarvoor het gebouw wordt gehuurd? Met hoeveel personen en hun leeftijden.

Artikel 1: Gehuurde gebouw
Verklaren dat de verhuurder in huur afstaat aan huurder, het scoutinggebouw, gelegen aan de Frankenthalerstraat. 6 te Breda, in de staat waarin het zich bevindt op de ingangsdatum van de verhuur met alle daarbij behorende en voor gebruik noodzakelijke inventaris (echter met uitzondering van de keukenuitrusting en gebruiksartikelen). 

Artikel 2: Huurperiode
De verhuurder verplicht zich om aan huurder de in artikel 1 genoemde opstal gedurende het tijdvak uur af te staan: Ingaande: ...    Eindigende: ...  

Artikel 3: Huursom
De huursom moet als volgt worden voldaan: aanbetaling binnen een maand na ondertekening van deze huurovereenkomst door overschrijving op bankrekeningnummer IBAN: NL33RABO 0153 4543 34 t.n.v. Stichting Scouting Albert Schweitzer o.v.v. het nummer van de huurovereenkomst en de naam van de groep. Het resterende bedrag moet uiterlijk een maand voor aanvang van de huurperiode binnen te zijn op hierboven genoemde rekening. Als bovenbenoemde bedragen niet tijdig zijn ontvangen heeft de verhuurder het recht om deze huurovereenkomst, zonder verdere opgaaf van reden, te ontbinden.

De huursom bedraagt per dag:  €5,50 per persoon per nacht, minimaal 20 personen
Aanbetaling te voldoen binnen een maand:    
Restbedrag uiterlijk een maand vooraf:             
Waarborgsom:  in te vullen door verhuurder 

Artikel 4: Waarborgsom
Naast de in artikel 3 vermelde huurprijs is de huurder aan de verhuurder een waarborgsom verschuldigd hier boven vermeld, die tegelijk met de eerste termijn moet worden voldaan door overschrijving op bankrekeningnummer IBAN: NL33RABO 0153 4543 34 t.n.v. Stichting Scouting Albert Schweitzer o.v.v. het nummer van de huurovereenkomst en de naam van de groep. Deze waarborgsom wordt gereserveerd ter dekking van eventuele door de huurder veroorzaakte schaden. Indien na afloop van de huurperiode blijkt dat er geen schade aan het gehuurde is geconstateerd en de huurder aan zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, heeft voldaan, zal de waarborgsom worden verrekend, verminderd met de kosten van gas, elektra en kosten voor in bruikleen gegeven goederen. Blijkt de waarborgsom hoger te zijn dan de te verrekenen bedragen, dan zal het verschil worden terug betaald op een door de huurder aan te geven rekening. Indien de te verrekenen kosten hoger zijn dan de waarborgsom, wordt het verschil alsnog in rekening gebracht aan de huurder. 

Artikel 5: Energieverbruik
De huurprijs is exclusief de kosten van gas, elektriciteit en in bruikleen gegeven  goederen. Bij aanvang  en beëindiging  van de huurperiode zal de verhuurder in het bijzijn van de huurder de meterstanden van gas- en elektriciteit noteren. De    gemaakte kosten van het energieverbruik zullen worden verrekend met de waarborgsom. Indien de te  verrekenen  kosten hoger zijn dan de waarborgsom, wordt het verschil alsnog in rekening gebracht aan de huurder. 

Artikel 6: Doel van de huur
Het staat de huurder niet vrij het gehuurde te gebruiken voor andere dan de onder punt B vermelde aard van de activiteit. 

Artikel 7: Gebruik van het gehuurde
Men dient het gehuurde behoorlijk te gebruiken. Door de huurder veroorzaakte schade aan het gehuurde dient te worden vergoed. De gemaakte kosten zullen bij vertrek worden vastgesteld en verrekend met de waarborgsom. Indien de te verrekenen kosten hoger zijn dan de waarborgsom, wordt het verschil alsnog in rekening gebracht aan de huurder.

Artikel 8: Annulering
Indien de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Wanneer de huurder minder dan een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt is 100% van het huurbedrag verschuldigd. 

Artikel 9: Schoonmaak
De verhuurder draagt er zorg voor dat het gehuurde schoon is bij aankomst. De huurder is verplicht het gehuurde schoon en opgeruimd te houden gedurende de huurperiode. Op het tijdstip van beëindiging van de in artikel 2 genoemde huurperiode dient het gehuurde schoon en opgeruimd opgeleverd te worden. Voor zover hier over schade wordt gesproken, wordt hieronder ook verstaan het niet schoon achterlaten van het gehuurde. 

Artikel 10: Afsluiten
Huurder is bij het onbeheerd achterlaten van het gehuurde, verantwoordelijk voor het afsluiten van alle toegangsdeuren, ramen en luiken van de door hem gehuurde ruimte. Bij schade hieruit ontstaan, zal deze worden geclaimd bij de huurder. 

Artikel 11: Vrijwaring voor schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

Artikel 12: Sleutels
De verhuurder draagt zorg dat 2 sleutels op een nader overeen te komen tijdstip op de dag van ingang van de huurperiode ter plaatse kan worden overhandigd. Hierbij zal tevens een tijdstip worden afgesproken voor het opleveren van het gehuurde en inleveren van de sleutels. Kosten €25 per sleutel. Ook zal dan, voor zover van toepassing, een checklist worden ingevuld. 

Artikel 13: Parkeren
Voertuigen mogen alleen op het daarvoor bestemde parkeerterrein worden geparkeerd. Voor hulp- en servicediensten moet te allen tijde vrije doorgang worden gehouden. Onder geen enkele voorwaarde mag over het grasveld worden gereden. 

Artikel 14: Schade aan derden
Schade aan derden, veroorzaakt door (of vanwege) de huurder, is voor rekening en verantwoording van de huurder en zal met de waarborgsom worden verrekend.

Artikel 15: Verzekering
Het gehuurde pand is tegen brand- en stormschade verzekerd via de Gemeente  Breda. Voor zover  echter  tijdens  de huurperiode door toedoen van  perso(o)n(en), waarvoor de  huurder  aansprakelijk  gesteld  kan  worden, brandschade  ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk. Een kopie van de “Procedure Opstallen- en inventarisverzekering” is ter inzage aanwezig in de meterkast in het gebouw.

Artikel 16: Afwijkende voorwaarden
Afwijkende voorwaarden of toezeggingen met betrekking tot het verhuurde, zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk door het stichtingsbestuur zijn bevestigd.

Artikel 17: Betreden door verhuurder
De verhuurder is bevoegd te allen tijde het verhuurde gebouw te betreden.

Artikel 18: Stoken
Het is ten strengste verboden om in- en om het gebouw open vuren aan te leggen.

Artikel 19: Afval
De huurder is verplicht het door hem tijdens de huurperiode geproduceerde afval op nette wijze af te voeren. Schade of boetes voortvloeiend uit het onjuist opslaan of afvoeren van afval (extra lichting van de afvalcontainer) door huurder of perso(o)n(en) waarvoor de huurder aansprakelijk kan worden gesteld zullen op de huurder worden verhaald.

Artikel 20: Theaterkuil/ barbecuen.
De theaterkuil is niet bedoeld als kampvuurkuil, hierin mag dan ook geen open vuur worden aangelegd. Tevens is de theaterkuil de enige plaats op het terrein waarin met een daarvoor geschikt apparaat mag worden gebarbecued. Bij gebruik van een barbecue moet te allen tijde 2 emmers water of een brandblusser bij de theaterkuil aanwezig zijn.

Artikel 21: Brandhaspels
I.v.m. het gevaar van besmetting met de legionellabacterie zijn de brandhaspels voorzien van een verzegeling. De brandhaspels mogen uitsluitend gebruikt worden voor het blussen van brand. Indien de verzegeling onterecht wordt verbroken, zal hiervoor een boete en herstelkosten van € 500,- in rekening worden gebracht aan de huurder.

Artikel 22: Buitenkraan
De buitenkraan mag uitsluitend tijdens vorstvrije periodes gebruikt worden. Tevens mag de kraan alleen gebruikt worden onder toezicht van de onder punt B vermelde verantwoordelijke. Na gebruik dient de sleutel meteen op de daartoe aangewezen plaats opgeborgen te worden.

Artikel 23: Gasflessen
Het gebruik van gasflessen in het gebouw is niet toegestaan.

 Artikel 24: Plaatsen van toiletwagen etc.
Het plaatsen en aansluiten van een toiletwagen, mobiele frietkraam en luchtkussens etc. is zonder toestemming van de verhuurder niet toegestaan. 

Artikel 25: Overmacht
Indien de verhuurder haar verplichtingen, zoals omschreven in deze overeenkomst, niet kan nakomen door sabotage, brand, ingrijpen van overheidswege of andere onvoorziene omstandigheden, is de verhuurder door de huurder niet aansprakelijk te stellen voor de kosten die voortvloeien uit deze omstandigheden.

Artikel 26: Vermissing van goederen
De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of diefstal van goederen van de huurder.

Artikel 27: Nakoming huurovereenkomst
Indien de verhuurder meent, dat door de huurder aan een  of  meerdere  bepalingen  van  deze  overeenkomst  niet  wordt voldaan, is de verhuurder gerechtigd de huurder met onmiddellijke ingang  de  toegang tot het gehuurde te  ontzeggen, zonder  dat dit financiële consequenties voor de verhuurder heeft. De ontzegging van de toegang tot het gehuurde, kan  geschieden zonder ingebrekestelling vooraf.

Artikel 28: Verhuur aan derden
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde of een gedeelte daarvan aan derden onder te verhuren. 

Artikel 29: Rookverbod
Conform de wettelijke voorschriften geldt binnen het gebouw een rookverbod.

Artikel 30: Geschillen
Geschillen die niet in onderling overleg geregeld kunnen worden, zullen in hoogste instantie conform het Nederlandse recht worden beslist. Plaats van afhandeling Breda.