Bouwplannen, het hele verhaal...
                                                                                              
                                                                          

Stand van zaken december 2022...
    van: www.frankenthalerstraat4.nl
     
 

Het plan

Het plan omvat de realisatie van maximaal 150 woningen tussen de 25 m² en 50 m², bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens. Ze worden geplaatst voor een periode van 15 jaar. Van deze woningen valt circa 80% binnen de sociale huur en circa 20% in de middeldure huur.

Het project richt zich vooral op één- en tweepersoonshuishoudens, zoals starters (waarvan sommige met ondersteuning) op de woningmarkt of mensen die een urgente (tijdelijke) woonvraag hebben (door bijvoorbeeld een echtscheiding).

We zien graag een gezonde mix van deze doelgroepen om de leefbaarheid te bevorderen. Ook wordt speciale aandacht besteed aan community building onder de bewoners om de sociale samenhang te versterken.

Het stedenbouwkundig plan, de exacte locatie en hoogte van de gebouwen worden op dit moment uitgewerkt. 

Het toevoegen van flexwoningen kan een snelle (gedeeltelijke) oplossing zijn voor het grote woningtekort in Breda. De gemeente Breda is positief over het voorgenomen initiatief.

Planning (onder voorbehoud)

  • Vanaf januari 2022

Buurtparticipatietraject

Gedurende dit traject betrekken we de direct betrokkenen en de brede omgeving bij de invulling van de plannen.

  • Eerste helft 2023

Omgevingsvergunningprocedure

Om het plan planologisch mogelijk te maken wordt een omgevingsvergunning aangevraagd om voor 15 jaar af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Wanneer een besluit op de aanvraag is genomen, is het mogelijk om formeel bezwaar en beroep in te stellen.

  • Tweede helft 2023

Start bouw

De realisatiefase van tijdelijke woningen is relatief kort omdat het grootste deel van het bouwproces plaatsvindt in een productiefabriek.

  • Begin 2024

Woningen gereed

De eerste huurders betrekken hun woning.

 

Vervolg najaar 2023

De initiatiefnemers onderzoeken in hoeverre de opmerkingen en suggesties die tijdens de sessie van 5 juli zijn gemaakt kunnen worden meegenomen in het concept-plan. De terugkoppeling hiervan vindt plaats via de website en/of via een (online) bijeenkomst. Zodra dit bekend is, brengen we u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief. In januari 2023 komen we bij u terug.